DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

dikpora
Lutfiah Ruswati, S.Pd., M.Pd.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:

 • Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dansarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 • Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didikdan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 • Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
 • Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, danpenutupan sekolah menengah pertama;
 • Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didikdan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 • Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 • Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Mengah Pertama menyelenggarakan fungsi:

 • Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
 • Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah menengah pertama;
 • Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
 • Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
 • Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
 • Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 • Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama. Dalam menjalankan tugas, Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:

 • Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
 • Penyusunan bahan pembinaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
 • Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
 • Pelaporan di bidang sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
 • Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;dan
 • Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Seksi Kelembagaan dan Manajemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan manajemen sekolah menengah pertama. Dalam menjalankan tugas, Seksi kelembagaan dan menejemen Sekolah menengah pertama menyelenggarakan fungsi:

 • Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan manajemen sekolah menengah pertama;
 • Penyusunan bahan pembinaan Pengelolaan dan peningkatan kapasitas pengelola Dana BOS, minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
 • Penyusunan bahan penerbitan izin Pendidikan Sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 • Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
 • Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
 • Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 • Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Batas Waktu Penilaian Angka Kredit Guru Tahun 2023
Batas Waktu Penilaian Angka Kredit Guru Tahun 2023